Zakończył się wielki kanalizacyjny projekt

Zbiornik retencyjny w Woli Krzysztoporskiej

Prace trwały ponad dwa lata, a ich zakres był olbrzymi – kilka miejscowości, kilkanaście kilometrów sieci, odtworzone nawierzchnie dróg, a to wszystko za niemal 21 mln zł. Dzięki temu ponad 2 tysiące osób zyska dostęp do kanalizacji. Tak w skrócie podsumować można projekt pn. „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”.

W czerwcu zakończono procedurę odbiorową dla ostatniej części zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda”. Inwestycję realizowano w ramach projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.
Cała inwestycja podzielona była na 3 części i prowadzona równolegle przez 3 różnych wykonawców. Zakres prac obejmował budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz odtworzenie nawierzchni na sieci i odejściach bocznych, a także budowę tłoczni ścieków.
W ramach zadania łącznie wykonano 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 4,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 8 tłoczni. Zadanie obejmowało również przebudowę zbiornika retencyjnego w Woli Krzysztoporskiej wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1. W południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska (w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) w wyniku rozdzielenia sieci ogólnospławnej powstała sieć sanitarna o długości 5.897,28 m oraz sieć deszczowa o długości 2.678,28 m. Tutaj wybudowano także dodatkową kanalizację deszczową, stanowiącą uzupełnienie do budowanej rozdzielczej kanalizacji deszczowej, o łącznej długości sieci ok. 1.905,67 m.
W kolejnych miejscowościach gminy Wola Krzysztoporska: Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski powstała kanalizacja sanitarna o długości 11.400,38 m. Natomiast w miejscowości Bujny kanalizacja sanitarna o długości 181,64 m, która służyć będzie mieszkańcom budynku wielorodzinnego. Po wykonanych pracach kanalizacyjnych zostały odtworzone nawierzchnie dróg.
W wyniku tej inwestycji dostęp do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków zyskają 2132 osoby. Całkowita wartość projektu to ok. 20.785.000 zł. Tak zwane wydatki kwalifikowane to suma 15.248.447,83 zł, a aż 74% kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 11.283.851,39 zł zostało sfinansowane ze środków unijnych.


Fot. A. Wiktorowicz