Zarządzenie w sprawie użyczenia Domu Ludowego w Kacprowie

Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową teren i nowe ogrodzenie panelowe z bramą i furtką

Zarządzenie nr 136/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 października 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r. poz.559 poz.583 poz.1005,poz.1079, poz.1561) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021r poz.1899 z poźń. zm.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :

  • 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia cześć nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) o powierzchni 800,00m²  zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu gminy. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, .
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 136/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia  12 października 2022 r.

Wykaz

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021r poz.1899 z późń. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia:

I  Część nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami działek 295,296/1,297/1 (obręb geodezyjny Kacprów ) o powierzchni 800,00m², zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00077494/5, KW PT1P/00082244/6.

  1. Budynek Domu Ludowego położony jest w miejscowości Kacprów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów).
  2. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do bezpłatnego użyczenia wynosi: 422,85m².
  3. Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego jest ogrodzona, nawierzchnia utwardzona jest kostką brukową. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Budynek Domu Ludowego przeznaczony jest w całości na potrzeby wspólnoty mieszkańców miejscowości Kacprów. Wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną , elektryczną, instalację centralnego ogrzewania.
  4. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy, na stronie internetowej urzędu gminy, w biuletynie informacji publicznej.
  5. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
  6. Opisaną część nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do bezpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Wola Krzysztoporska dn. 12.10.2022 r.

Sporządziła: B.Dziubecka