Użyczenie nieruchomości w Mąkolicach

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 13/24 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mąkolice (obręb geodezyjny Mąkolice) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r poz.40 z późn.zm.) art.35 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r poz.344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :

  • 1. Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Mąkolice (obręb geodezyjny Mąkolice) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, wymienioną w wykazie  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Mąkolice, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik do zarządzenia Nr 13/24
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 31 stycznia 2024 r.

                                                                WYKAZ

Na   podstawie  art.35 us.1,2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2023r poz.344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do użyczenia:

I .Na części nieruchomości gruntowej  znajduje się w miejscowości Mąkolice (w okolicach budynku Domu Ludowego w Mąkolicach) na działce ewidencyjnej  131/1 w (obrębie geodezyjnym Mąkolice) dla której urządzona jest księga wieczysta PT1P/00053133/3 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

  1. Na nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia zlokalizowana jest instalacja stacji meteorologicznych na potrzeby prowadzenia badań naukowych dotyczących wykorzystywania rozwiązań opartych na przyrodzie w zlewni rzeki Bogdanówki w ramach projektu europejskiego H2020 Reconect oraz projektu zintegrowanego LIFE Pilica.
  2. Powierzchnia użytkowa nieruchomości gruntowej przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia wynosi:2,0m².
  3. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku, a także  zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Mąkolice, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  5. Część nieruchomości gruntowej na której zlokalizowana jest instalacja stacji meteorologicznych na potrzeby prowadzenia badań naukowych dotyczących  wykorzystywania rozwiązań opartych na przyrodzie w zlewni rzeki Bogdanówki w ramach projektu europejskiego H2020 Reconect oraz projektu zintegrowanego LIFE Pilica należącego do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk przeznacza się do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.

Wola Krzysztoporska dn.31.01.2024r

Sporządziła : B.Dziubecka