Użyczenie nieruchomości w Blizinie

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 12/24 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blizin (obręb geodezyjny Władysławów) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023r poz. 344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

  • 1. Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blizin (obręb geodezyjny Władysławów) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni, tj. od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Blizin, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik do zarządzenia Nr 12/24
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 31 stycznia 2024 r.

                                                                      WYKAZ

Na podstawie  art. 35 ust.1,2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia:

I .Część nieruchomości gruntowej znajduje się w miejscowości Blizin (w okolicach budynku Domu Ludowego w Blizinie) na działce ewidencyjnej  224/2 w (obrębie geodezyjnym Władysławów), dla której urządzona jest księga wieczysta PT1P/00054905/3 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

  1. Na nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia zlokalizowana jest instalacja stacji meteorologicznych na potrzeby prowadzenia badań naukowych dotyczących wykorzystywania rozwiązań opartych na przyrodzie w zlewni rzeki Bogdanówki w ramach projektu europejskiego H2020 Reconect oraz projektu zintegrowanego LIFE Pilica.
  2. Powierzchnia użytkowa nieruchomości gruntowej przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia wynosi:2,0 m kw.
  3. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku, a także  zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Blizin, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  5. Część nieruchomości gruntowej na której zlokalizowana jest instalacja stacji meteorologicznych na potrzeby prowadzenia badań naukowych dotyczących  wykorzystywania rozwiązań opartych na przyrodzie w zlewni rzeki Bogdanówki w ramach projektu europejskiego H2020 Reconect oraz projektu zintegrowanego LIFE Pilica należącego do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk przeznacza się do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.

Wola Krzysztoporska dn.31.01.2024r

Sporządziła : B.Dziubecka