Do końca lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy!

Ciąnik i kombajn na polu

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w dniach od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że rolnicy ubiegający się o zwrot tego podatku mogą składać wnioski na I półrocze 2023 r., w ramach limitu podatku określonego na 2023 r.

1. Wnioski mogą być składane w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 28 lutego 2023 r., nie będą rozpatrywane.

2. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.

3. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
a) 132 zł x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu producenta rolnego,
b) 48 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

4. Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
a) faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.),
b) dodatkowo w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła – należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

5. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w punkcie 4b.

6. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (…) należy składać w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska we wskazanym powyżej terminie.

7. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi na wskazany we wniosku przez producenta rolnego rachunek bankowy w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego.