Dziś sesja Rady Gminy!

O czym będą decydować radni gminy Wola Krzysztoporska 29 grudnia?

Zaprezentowany zostanie między innymi „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015 – 2020”, omówione zostaną ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie i program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Bujny, Gąski, Glina w Gminie Wola Krzysztoporska”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015-2020”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Początek obrad o godzinie 10.00.