O zmianach w budżecie i pomocy obywatelom Ukrainy

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLII/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).
Co znajdzie się w porządku obrad?

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XLI/2022).
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Wola Krzysztoporska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych lub budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2021/2022.
13. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Protokoły z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.