Jednogłośne absolutorium dla wójta Romana Drozdka

– Rok 2015 był rokiem korzystnym dla rozwoju gminy Wola Krzysztoporska. Wspólnie powinniśmy być z tego dumni – mówił do radnych wójt Roman Drozdek. Radni z kolei jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium za rok 2015.

Głosowanie odbyło się podczas ostatniej sesji Rady Gminy (23 czerwca). Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu, ze sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia gminy, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Pozytywną opinię i rekomendację do udzielenia absolutorium wójtowi gminy wydała także kierowana przez radną Beatę Gawryszczak Komisja Rewizyjna RG. – Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – przedstawiała opinię komisji radna.

Absolutorium to swego rodzaju ocena działania organu wykonawczego. Z tej dobrej oceny wystawionej przez radnych cieszył się wójt Roman Drozdek.
– Dla organu wykonawczego udzielenie absolutorium to chwila szczególna, która podkreśla ogrom pracy wykonanej w ubiegłym roku. I – mocno podkreślam – to nasza wspólna praca. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo wysoką, jednomyślną ocenę. To dowód na to, że współpraca z Radą Gminy jest bardzo dobra. Ta kadencja to przede wszystkim merytoryczne rozmowy i wspólne poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań, by spełnić jak najwięcej oczekiwań mieszkańców. Ze swej strony obiecuję, że wykażę jeszcze więcej determinacji w roku 2016, w którym do wykonania mamy aż 59 (!) inwestycji – mówił Roman Drozdek. – Ubiegły rok był na pewno korzystny dla rozwoju naszej gminy. Wspólnie powinniśmy być dumni z tego, że udaje nam się utrzymywać tę bardzo dobrą kondycję wciąż na wysokim poziomie. Rok 2015 był czasem kończenia wielkiej reorganizacji oświaty na terenie gminy (ostatni etap – inwestycja w Parzniewicach). To było największe obciążenie naszego budżetu. Oprócz tego była cała seria innych inwestycji dotyczących projektów, które dzisiaj pozwalają nam na wdrażanie ich w życie. Chciałem tylko podkreślić, że na tle innych gmin mamy powód do dumy. Pod każdym względem jesteśmy powyżej średniej. Należy zwrócić uwagę, że nadal koszty administracji są na stosunkowo niskim poziomie. Jednocześnie pieniądze przeznaczane na wydatki majątkowe i inwestycje są wysokie. I – co warte podkreślenia – mamy nadwyżkę operacyjną, która pozwoli w przyszłości inwestować. Przy takiej kondycji do 2018 r. (do końca kadencji) jesteśmy wspólnie w stanie spełnić jeszcze bardzo wiele oczekiwań społecznych – mówił wójt Roman Drozdek.

Jak w liczbach wyglądało wykonanie budżetu 2015?
Prognozowane dochody gminy Wola Krzysztoporska zostały wykonane w kwocie 42.803.321,13 zł – co stanowi 100,74% planu ustalonego przez Radę Gminy, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 41.104.693,36 zł, czyli na poziomie 94,95% ustalonego planu. Budżet przy planowanym deficycie w kwocie 800.435,57 zł, zamknął się nadwyżką w wysokości 1.698.627,77 zł.
Osiągnięto też nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.363.999,20 zł.
Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 4.137.164,71 zł (tj. 101,03% planu), zaś wydatki majątkowe (inaczej – inwestycje) w wysokości 8.802.536,14 zł (tj. 98,09% planu).
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 9.847.500 zł. Ze środków budżetu gminy w 2015 r. spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 4.773.147,02 zł.