Jest praca w Urzędzie Gminy

kobieta przy komputerze

Oferta dotyczy pracy w Referacie Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Oto pełna treść ogłoszenia.

Wola Krzysztoporska, dnia 26 kwietnia 2017 r.

 OFERTA PRACY

 w Referacie Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

i Promocji

(UMOWA O ZASTĘPSTWO)

 

1. Dane podstawowe:
1) Komórka organizacyjna: Referat Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
2) Wymiar etatu: umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, pełen wymiar czasu pracy.
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych; ustawy kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o samorządzie gminnym.

3. Wymagania preferowane od kandydata:
1) wykształcenie: preferowane wyższe na kierunku: administracja, prawo lub inny związany z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku;
2) biegła umiejętność obsługi komputera;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) cechy charakteru:
a/ punktualność i dokładność;
b/ komunikatywność;
c/ odporność na stres;
d/ wysoka kultura osobista;
e/ samodzielność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) pełnienie funkcji sekretarza Komisji Przetargowej powołanej do oceny postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
2) pełnienie funkcji członka Zespołu Oceniającego do oceny postępowań o udzielenie zamówień nie objętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
3) przygotowywanie umów cywilnoprawnych.

5. Informacje o warunkach i miejscu pracy:

• praca biurowa, przy komputerze
• budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
• umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecność w pracy pracownika.
6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
2. list motywacyjny;
3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a/ wykształcenie;
b/ staż pracy;
c/ posiadane kwalifikacje i umiejętności;
4. kwestionariusz osobowy;

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność
z oryginałem” podpisem kandydata.

7. Przebieg postępowania rekrutacji:
1) Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór w Referacie Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, w sekretariacie, w następujących godzinach:
a/ poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
b/ od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 maja 2017 roku (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
2) Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Zastrzega się prawo do kontaktu w sprawie zatrudnienia tylko z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie.
4) Wszelkich informacji udziela kierownik Referatu Organizacji i Kadr – Iwona Stępień tel. 44/ 6163986 i.stepien@wola-krzysztoporska.pl .
8. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony (umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika).

Informacja:
Rekrutacja nie jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf nabór S22BW-817042613240 748 KB 488