Praca dla młodych, praca dla starszych

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim chce aktywizować osoby bezrobotne – i to nie tylko te młode, ale i te starsze. Będą m.in.: staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla młodych

Pierwszy z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat – tzw. młodzieży NEET, która spełnia łącznie trzy warunki:
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
W projekcie realizowane będą formy wsparcia:
– bony szkoleniowe,
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– staże zawodowe,
– prace interwencyjne,
– bony na zasiedlenie.

Dla starszych

Drugi z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nosi nazwę „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (III)” i skierowany jest do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osób po 50. roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy),
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).
W projekcie realizowane będą formy wsparcia:
– staże (okres trwania od 3 do 6 miesięcy),
– prace interwencyjne,
– szkolenia,
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Dmowskiego 27) oraz na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl).
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl).