Zarządzenie wójta gminy

Jeden z budynków komunalnych przy ulicy Południowej w Woli Krzysztoporskiej i przylegający do niego teren

ZARZĄDZENIE NR 56/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych przy lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r.poz.509) art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 r. poz.1899) zarządza się co następuję:

 • 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości gruntowe przy lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej nr 31 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 479/12,479/13 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas nieoznaczony, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2022 roku do dnia 3 czerwca 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 56/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 13 maja 2022 r.                       

                                                                       WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021r.poz.1899)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia:

 1. Nieruchomości gruntowe znajdujące się przy lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Południowej Nr 31 położone na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 479/12, 479/13 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) KW PT1P/00052245/4 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działki Nr 479/12 i 479/13 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 3. Powierzchnia użytkowa  nieruchomości  gruntowych wynosi łącznie :  869,40m²           w tym : 21,70m²,36,80m²,32,10m²,42,10m²,34,90m²,18,00m²,27,00m²,24,20m²,17,90m²,22,20m²,72,60m²,27,70m²,14,50m²,22,40m², 30,60m², 22,60m², 27,10m², 28,40m², 21,90m², 14,40m² ,40,50m², 49,30m², 64,50m², 39,70m²,37,20m², 44,30m², 34,80m².
 4. Nieruchomości gruntowe użyczone są na rzecz najemców lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na ogródki przynależne do lokalu.
 5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2022 roku do dnia 3 czerwca 2022 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 6. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 7. Nieruchomości gruntowe przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony.

Sporządziła:B. Dziubecka

Wola Krzysztoporska, dn. 13.05.2022 r.