Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

1. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży dwa lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach gminnych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 m. 44 i przy ulicy Kościuszki 29 m. 12. Sprzedaż odbędzie się w formie przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości – lokale opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 6163982.

2. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25/20 powierzchni 1,8926 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00100439/3. Jest to nieruchomość zabudowana resztkami dawnej zabudowy po byłej bazie SKR. Nieruchomość stanowi teren o bardzo korzystnym kształcie – prostokąta i korzystnej lokalizacji – przylega szerokością do publicznej drogi utwardzonej (asfalt) relacji Parzniewice – Bukowa. Znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. W działce występują grunty orne: B/RIVb-0,25 ha, B/RV-1,34 ha, B/RVI-0,21 ha, ŁV-0,0926 ha. W najbliższym terenie zabudowanym występują – sieć energetyczna NN i sieć wodociągowa. Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem przetargu przeprowadzonym w dniu 19 lutego 2015 roku. Cena wywoławcza: 20 468, 00 zł, wadium: 2 100, 00 zł.  Dla w/w nieruchomości Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska są to tereny rolne zabudowane. Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U.z 2011 roku Nr 177, poz.1054 ze zm.). Postąpienie nie mniejsze niż 1% cen wywoławczych z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 11-tej w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej pokój nr 5.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 15 maja 2015 roku włącznie, na konto Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012. Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy cywilno – prawnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów o czym poinformuję niezwłocznie podając przyczynę odwołania poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 14, tel.44 6163982.