Sesja Rady Gminy już w najbliższy czwartek

W czwartek, 19 marca kolejna, XVIII już sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Co znajdzie się w porządku obrad?

Początek o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala 5).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kozierogi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obrębu Kargał Las.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.
6. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XVII/2020).
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/376/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
22. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
23. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
24. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.

Mimo epidemii koronawirusa sesja odbeOsad ściekowy powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej jest ustabilizowany tlenowo i odwodniony. Zawiera makro- i mikroelementy, takie jak np.: magnez, żelazo, cynk, wapń. Uśredniona zawartość składników odżywczych w suchej masie osadu przedstawia poniższa tabelka.
Parametr Wskaźnik (Uśrednione wyniki badań osadu z roku 2019)
Fosfor ogólny 0,44 % s.m.
Wapń 3,75 % s.m.k
Magnez 0,94% s.m.
Substancja organiczna 64,4 % s.m.

Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. Koszty badania gruntów, na których będzie stosowany osad, zleca i pokrywa gmina Wola Krzysztoporska.
Ustabilizowany osad ściekowy, jako mieszanina osadu komunalnego i wapna palonego, może być stosowany w rolnictwie na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na wszystkich glebach za wyjątkiem:
a) obszarów parków narodowych i rezerwatów przyrody;
b) terenów ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody,
c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów jezior i cieków,
d) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
e) terenów czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
f) gruntów o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo bagniste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
g) gruntów rolnych o spadku przekraczającym 10%,
h) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
i) terenów objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w punkcie 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
j) terenów położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
k) gruntów, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
l) gruntów przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
m) gruntów wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
n) gruntów wykorzystanych do upraw pod osłonami.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem oraz zagospodarowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Wodociągów i Kanalizacji pod numerem tel. 44 616-37-26.
Mimo epidemii koronawirusa sesja odbędzie się w sposób planowy z uwzględnieniem wskazań specustawy rządowej.