Sesja tym razem w GOK

W środę, 20 maja 2020 r. o godz. 13.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Tym razem – ze względów bezpieczeństwa epidemicznego – odbędzie się ona w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XVIII/2020).
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z działalności oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Wola Krzysztoporska.
9. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.