Uwaga! jest praca w Urzędzie Gminy!

kobieta przy komputerze

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Wodociągów i Kanalizacji.

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – kierunki preferowane: inżynieria środowiskowa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka i inżynieria środowiska, automatyka i robotyka, elektrotechnika, sieci i instalacje w inżynierii środowiska,

2) co najmniej 3 letni staż pracy,

3) obywatelstwo polskie lub, pod warunkiem znajomości języka polskiego, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak prawomocnego orzeczenia o skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. prawo jazdy kategorii B;
 2. rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 3. odpowiedzialność;
 4. samodzielność;
 5. dyspozycyjność;
 6. skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 7. umiejętność analitycznego myślenia;
 8. znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – prawo wodne,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane,
 1. komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pracy na zajmowanym stanowisku;
 2. dobra znajomość obsługi komputera, znajomość aplikacji Word i Exel.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Uzgadnianie dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych do projektowania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
 2. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia oraz wydawanie materiałów na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów rozchodowych.
 4. Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą.
 5. Nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej pojazdów i maszyn eksploatowanych przez Referat Wodociągów i Kanalizacji.
 6. Dokonywanie odbiorów technicznych nowych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych a także przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
 7. Kontrola odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych pod kątem przestrzegania warunków zawartych w umowie.
 8. Wydawanie uprawnionym pracownikom środków czystości, odzieży roboczej, napoi i posiłków profilaktycznych – prowadzenie ewidencji.
 9. Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych na wykonanie kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.
 10. Sporządzanie sprawozdań (do urzędów i instytucji) w zakresie spraw realizowanych przez referat.
 11. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą jakości wody art. 5 ust. 1A ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 12. Prowadzenie zgodnie z art.64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – książek obiektów budowlanych związanych z zakresem działania Referatu Wodociągów i Kanalizacji.
 13. Sporządzanie umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. stanowisko prawy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze,
 2. praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. praca narażona na stres,
 4. wynagrodzenie zasadnicze minimalne 4000 zł brutto miesięcznie, dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami – maksymalnie 20%, roczna nagroda uznaniowa oraz trzynaste wynagrodzenie (możliwość negocjacji warunków płacy po rozstrzygnięciu konkursu).
 5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

 1. Odpowiedzialność pracownika:

Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.

 1. Wyposażenie stanowiska pracy:

1) oprogramowanie;

2) środki łączności;

3) sprzęt informatyczny.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku;

4) kwestionariusz osobowy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów posiadających orzeczoną niepełnosprawność).

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor w Referacie Wodociągów i Kanalizacji” w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePuaP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

 1. Dodatkowe informacje.

1) Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających i wymaganych w niniejszym naborze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ukazania się informacji o wyniku naboru.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej BIP – www.bip.wola-krzysztoporska.pl, w zakładce „Konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, przy ulicy Kościuszki 5.

4) Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku udziela
Kierownik Referatu Organizacji i Kadr Pani Iwona Stępień pod numerem telefonu 44-616-39-86.

 

 

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że przetwarzając dane osobowe kandydatów do pracy w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, Regon 590647902, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, zwanym dalej IODO, jest: Mateusz Szenbek, e-mail: iod@dodo24.pl.
 3. Dane kandydata do pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. Dane kandydata do pracy zbierane w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, po tym okresie odbywa się proces niszczenia dokumentów.
 5. Kandydat ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych obowiązkowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.
 8. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc RWK 1.2020 20 KB 125
2 pdf S22BW-822012812050 1 MB 148