Zarządzenie Wójta Gminy: Najem nieruchomości w Parzniewicach Dużych

herb gminy i napis Zarządzenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

Wójt gminy Wola Krzysztoporska wydał zarządzenie w sprawie najmu nieruchomości z pomieszczeniami gospodarczymi w Parzniewicach Dużych.

 

Zarządzenie Nr 108/20
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 12  oznaczonej numerem działki 52/1 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 3   stanowiące własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r. poz.713) art.35 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2020r poz.65 ze.zm) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 12 oznaczonej numerem działki 52/1 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) o powierzchni 0,1904 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 3 o powierzchni użytkowej 12,10m² stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj.14 października 2020 roku do 4 listopada 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Parzniewice, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 108/20
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 14 października 2020 r.

Wykaz

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U z 2020r poz.65 ze zmianami) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia :

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Parzniewice Duże oznaczonej numerem działki 52/1 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże ) o powierzchni 0,1904 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 3 przeznaczone do przechowywania narzędzi rowerów, kosiarki , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, DEC.RGK.6831.2015
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
 3. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem 3 przeznaczonego do wynajęcia wynosi: 12,10m².
 4. Wysokość czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem 3 wynosi miesięcznie : 50,34 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 14 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Parzniewice , celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
 9. Opisane pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 3 przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Sporządziła: B.Dziubecka

Wola Krzysztoporska dnia 14 października 2020r.