Zmiana stawki opłaty za śmieci

zielone kontenery na śmieci

Z dniem 1 listopada 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto dodać, że część kosztów podwyżki wzięła na siebie gmina!

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr L/428/22 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty, wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 listopada 2022 r. będzie następująca:

– 31,50 zł za osobę miesięcznie – odpady segregowane,

– 29,50 zł za osobę miesięcznie – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku.

 

Ponadto zaznaczenia wymaga fakt, że Gmina dopłaca do stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr L/427/22 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dzięki temu nasi mieszkańcy ponoszą niższą opłatę za gospodarowanie odpadami niż ta, która wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i kalkulacji kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami.

 

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zagospodarowujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z części opłaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie ponosił opłatę podwyższoną w wysokości 126,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

UWAGA!!!

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie gminy Wola Krzysztoporska otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2022 r.

Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. liczby osób).