Najbliższa sesja już 10 grudnia

Czworo radnych siedzi przy stolikach w maseczkach. Na stolikach notatniki, materiały do sesji

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Obrady oczywiście można śledzić online.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXV/2020).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2035”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wola Krzysztoporska.
9. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.