O budżecie, posiłkach w szkole i przemocy na najbliższej sesji

Radni posczas sesji na sali obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXVIII/2023 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 oraz zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wola Krzysztoporska „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2027.
9. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.