Absolutorium dla wójta Romana Drozdka

wójt z bukietem kwiatów, w tle przewodnicząca i zastępca przew. Rady Gminy

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielili absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji, która odbyła się 14 czerwca 2023 r.

– Chciałbym bardzo podziękować za zaufanie. Miniony rok był bardzo trudny z uwagi na inflację i kryzys gospodarczy, a mimo to udało nam się przeprowadzić budżet przez te trudności, wykonać dużo inwestycji (dokładnie 41) na kwotę blisko 16 mln zł. Efekt końcowy jest więc bardzo dobry. Zakończyliśmy rok 2022 z dobrym wynikiem finansowym (zadłużenie na poziomie ok. 13,6 mln zł). Cieszę się ogromnie z tego werdyktu Rady Gminy, bo dla nas wójtów sesje absolutoryjne to podsumowanie trudnej pracy i jednocześnie duża porcja energii na kolejne wyzwania. Jednocześnie natomiast ten rok pokazał nam, iż skutki kilkuletniego kryzysu i inflacji mogą być niepokojące i przełożyć się na jeszcze większe trudności w bieżącym roku. Oby tak się nie stało. Ale co najważniejsze – bierzemy to bardzo poważnie pod uwagę i liczba inwestycji (jeśli sytuacja się nie poprawi) będzie się radykalnie zmieniać. Chciałbym jeszcze podkreślić, że to absolutorium, to nie jest tylko ocena mojej pracy, ale całego Urzędu Gminy i również Rady Gminy, która w sposób racjonalny, rozsądny akceptowała inicjatywy organu wykonawczego, podejmowała trudne decyzje. Dzięki temu można mówić o wspólnym sukcesie w zakończonym roku 2022, który przełożył się na zrealizowanie wielu oczekiwań mieszkańców poszczególnych miejscowości – mówił po uzyskaniu absolutorium wójt Roman Drozdek.
Przypomnijmy – to już 21 absolutorium Romana Drozdka, który funkcję wójta gminy Wola Krzysztoporska pełni od 2002 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 2 osoby były przeciw. Gratulacje oraz kwiaty w imieniu radnych złożyli wójtowi: przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Edyta Michalak oraz wiceprzewodniczący RG Dariusz Pytka.
Zanim jednak radni o ocenili realizację budżetu w roku 2022, wysłuchali wygłoszonej przez wójta obszernej prezentacji „Raportu o stanie gminy w 2022”, podsumowującego wszelkie sfery działalności samorządu – począwszy od działalności Rady Gminy (która podjęła w 2022 roku 136 uchwał, w tym 39 aktów prawa miejscowego), poprzez kondycję finansową (dochody – 84.941.892 zł, w tym majątkowe 8.074.981 zł; wydatki zostały zrealizowane w wysokości 84.066.185 zł na plan roczny 93.719.483,94 zł co stanowi 89,70%), gospodarkę przestrzenną, inwestycje (w 2022 było ich 41 za około 15,5 mln zł), ochronę środowiska, oświatę, pomoc społeczną, po kulturę i sport (pełna treść „Raportu” dostępna jest na http://bip.wola-krzysztoporska.pl).
Zwieńczeniem procedury rozpatrywania „Raportu o stanie gminy” było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Wotum zaufania to uchwała wyrażająca zaufanie do działalności wójta i oceniająca jego bieżącą działalność. Tu za uchwałą głosowało 10 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 2 były przeciwne.
Pozytywne opinie przedłożyły także Komisja Rewizyjna Rady Gminy i RIO, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło.

Fot. A. Wiktorowicz