Ostatnia Sesja Rady Gminy Kadencji 2018 – 2024

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688) zaprasza na LXXIII/2024 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Podziękowania dla radnych w związku z zakończeniem VIII kadencji.
8. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.