W piątek zjazd delegatów LZS

Zarząd GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej zaprasza 9 grudnia na Nadzwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe W Woli Krzysztoporskiej.

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej podjął w dniu 26.10.2016 r. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej.
Zjazd odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej 9 grudnia 2016 r. o godz. 16.45 pierwszy termin i o godz. 17.00 drugi termin.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW GMINNEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE w WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

1. Otwarcie Walnego Zjazdu – powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Komisji Mandatowej dla stwierdzenia prawomocności Zjazdu.
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
5. Wybór Prezydium Walnego Zjazdu, w tym:
– Przewodniczącego Zjazdu;
– Sekretarza.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Uchwalenie Regulaminu obrad i Regulaminu wyboru władz.
8. Wybory pozostałych Komisji Zjazdu:
– Skrutacyjnej;
– Mandatowo-Wyborczej;
– Uchwał i Wniosków;
– Statutowej.
9. Wystąpienie Przewodniczącego ustępującego Zarządu.
10. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
13. Wybory Przewodniczącego Zarządu na lata 2017-2020.
14. Wybory pozostałych władz Związku na lata 2017-2020:
– Zarządu;
– Komisji Rewizyjnej;
– delegatów na Walny Zjazd Powiatowego Zrzeszenia LZS.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Wystąpienie wybranego Przewodniczącego GZ LZS.
17. Sprawozdanie Komisji Statutowej
18. Podjęcie Uchwał (w tym poprawek do Statutu).
19. Dyskusja i wystąpienie zaproszonych gości.
20. Informacja o ukonstytuowaniu się władz.
21. Zakończenie Walnego Zjazdu Delegatów.