PSZOK w Woli Krzysztoporskiej zostanie zmodernizowany

PSZOK folie rolnicze

Śmieci też potrzebują uporządkowania. Temu służyć ma rozpoczynająca się wkrótce modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Woli Krzysztoporskiej. Inwestycja będzie dofinansowana środkami unijnymi.

PSZOK - kontenery na odpady poddawane recyklingowiCałość będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pierwszy etap prac polegał więc będzie na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej. Ta ma być gotowa jeszcze w tym roku. Później przyjdzie czas na roboty budowlane, a te mają się zakończyć w II kw. 2023 r.
W ramach zadania zaplanowano m.in.: wykonanie monitoringu, odwodnienia i przestawienie kolidujących lamp oświetlenia na terenie obiektu, demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego – panelowego z bramą przesuwną, montaż kontenera biurowego wraz z toaletą i niezbędnymi instalacjami – wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną, zapewnienie dostępu do wody w celu zewnętrznego gaszenia pożaru, montaż punktu na rzeczy używane do ponownego użycia, wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, montaż samochodowej wagi najazdowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi, wykonanie rampy rozładunkowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi oraz 4 boksów magazynowych.
Zaplanowano także zakup szczelnych pojemników na selektywnie zbierane frakcje odpadów oraz komputera z monitorem. Na terenie PSZOK-u stanie również tablica informacyjno-edukacyjna.

PSZOK folie rolniczeRealizacja prac przyczyni się do poprawy selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz podwyższenia poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych z terenu gminy.

Całkowita szacowana wartość projektu pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej” wynosi 1.245.621 zł, a kwota dofinansowania to 860.795 zł (dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 26.05.2022 r. Ostateczna wartość zadania znana będzie po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.