Sesja budżetowa już 19 grudnia

Jaki będzie budżet gminy Wola Krzysztoporska na 2020 rok? O tym zadecydują na najbliższej sesji radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

A XV sesja Rady Gminy odbędzie się 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XIV/2019).
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.