Jak segregujemy śmieci?

pojemniki z metalowej siatki na plastikowe odpady

W jakiej „formie” jest gospodarka odpadami na terenie naszej gminy oraz jak my – mieszkańcy – segregujemy śmieci?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167) zastąpiło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016, poz. 645) nakładając na gminy obowiązek osiągnięcia w poszczególnych latach odpowiednich minimalnych poziomów recyklingu.
Poziomy te mają pokazać, w jakiej „formie” jest gospodarka odpadami na terenie naszej gminy oraz jak my – mieszkańcy – segregujemy śmieci.

Odpady od mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska odbiera Firma EKO-REGION Sp. z. o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Produkowane przez nas śmieci są transportowane do kilku miejsc zagospodarowania m.in.:
– Zakład / Instalacja Przetwarzania Odpadów w Woli Kruszyńskiej;
– Zakład / Instalacja w Dylowie gm. Pajęczno;
– Zakład / Instalacja w Bełchatowie.

W 2016 roku Gmina Wola Krzysztoporska osiągnęła wymagane przepisami poziomy:
– ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 40,35%;
– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25,38%;
– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 100%.
Szczegółowa „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2016 roku” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2016 roku podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska również osiągnęły wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty w 2016 roku poziom: EKO-REGION Sp. z o. o. JUKO Sp. z o. o.
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 20,1% 86,4%
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie dotyczy nie dotyczy
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 3,9% 23,3%