Podłącz się do sieci!

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bujnach zakończona. Teraz czas, żeby przyłączali się do niej mieszkańcy. I to najwyższy czas! Ostateczny termin przypada na 31 lipca. Dlaczego to takie ważne, żeby zrobić to jak najszybciej, i jakie formalności trzeba wcześniej spełnić?

Ponad 9 km kolektora głównego w ulicach i dodatkowo około 4 km odejść bocznych do granic posesji prywatnych, a nawet do pierwszych studzienek zlokalizowanych na terenie tychże posesji – tyle kanalizacji sanitarnej wybudowano, aby do sieci włączyć miejscowość Bujny (gmina Wola Krzysztoporska). Takie rozwiązanie (doprowadzenie kanalizacji „na podwórko”) pozwoliło zminimalizować koszty przyłączenia po stronie mieszkańców. Te jednak są, podobnie jak kilka formalnych obowiązków, które trzeba spełnić.
– Żeby się podłączyć, należy uzyskać tzw. warunki przyłączenia do kanalizacji – tłumaczy Magdalena Kołba, kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji (RWiK) UG w Woli Krzysztoporskiej. – Można je uzyskać w naszym Referacie przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej. Mając te warunki, na aktualnej mapie wykonywane są szkice przyłączy do domów (to należy wykonać na własny koszt). Szkic przyłącza powinien być uzgodniony z RWiK. Wtedy można już przystąpić do jego budowy.
Po zakończeniu prac budowlanych, ale jeszcze przed zasypaniem przyłącza (!!!) konieczne jest dokonanie jego odbioru przez pracowników RWiK (ta usługa jest płata i zgodnie z taryfą kosztuje 118,03 zł). Po odbiorze należy uzyskać mapę inwentaryzacyjną wykonaną przez geodetę i z tymi dokumentami zgłosić się do RWiK już tylko po to, żeby zawrzeć umowę na odbiór ścieków. To już koniec kosztów.
Dla tych, którzy obawiają się opłat za ścieki, mamy podpowiedź, jak je zmniejszyć.
– Ważne jest, że można założyć podliczniki (liczniki dodatkowe) na wodę bezpowrotnie użytą (do podlewania ogródka, dla zwierząt). Podlicznik zakładamy na własny koszt (musi być to oczywiście legalizowany sprzęt). Wówczas od wody zużytej na cele bytowe odliczana jest woda bezpowrotnie zużyta i o tyle mniej zapłacimy za ścieki – tłumaczy Magdalena Kołba.
Czasu na załatwienie wszelkich formalności jest niewiele, bo termin przyłączenia się do kanalizacji ustalono na 31 lipca. Co grozi tym, którzy nie zdążą na czas? Spóźnialskim będą wystawiane decyzje nakazujące podłączenie (zgodnie z art 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a jeżeli ktoś i po tym upomnieniu nie przyłączy się do sieci, gmina wykona podłączenie na własny koszt i wystawi fakturę właścicielowi.
Na koniec czerwca wykonanych zostało ok. 50 podłączeń do kanalizacji. Docelowo ma ich być ok. 200. Sporo osób nie dopełniło więc jeszcze tego obowiązku, a warto podkreślić, że to obowiązek właśnie. Nie zwalnia z niego posiadanie własnego szamba (wyjątkiem są przydomowe oczyszczalnie ścieków).
Warto też przypomnieć, że przed podpisaniem umowy na odbiór ścieków nie wolno ich wpuszczać do istniejących już studzienek (a takie głosy docierają do Urzędu Gminy). Za takie postępowanie grożą surowe kary. Zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez uprzedniego zawarcia umowy jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10.000 zł.
Szybkie przyłączenie się do sieci jest nie tylko w interesie konkretnych mieszkańców, ale i całej gminy, która na wykonanie kanalizacji otrzymała dofinansowanie i teraz – by go nie stracić – musi wykazać się tzw. efektem ekologicznym w postaci zawartych umów na odbiór ścieków z nieruchomości, dla których została stworzona techniczna możliwość podłączenia do sieci (udowodnić, że inwestycja przyniosła wymierne korzyści dla środowiska). Warto więc zrobić to bez zwłoki.

Mieszkańcy Bujen powinni przyłączyć się do kanalizacji do 31 lipca tego roku. Za wpuszczanie ścieków do kanalizacji bez podpisania umowy grozi kara grzywny do 10 tys. zł.