Kanalizacja: Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości!

Budowa kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej, ul. Piotrkowska

Obecnie realizujemy kolejny etap długo oczekiwanej inwestycji gminnej pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska -etap IV” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Budowa kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki

Tak potężnego przedsięwzięcia jeszcze w naszej gminie nie było. Pozwoli ono na skanalizowanie kolejnego dużego obszaru gminy Wola Krzysztoporska, znacznie ułatwiając życie naszym mieszkańcom. W związku ze skalą inwestycji nie brakuje utrudnień komunikacyjnych i problemów, na które musimy być przygotowani, a bez których nie da się dotrzeć do celu. Stan dróg w obrębie robót budowlanych staje się dla mieszkańców coraz bardziej uciążliwy, często utrudniony lub czasowo uniemożliwiony jest dojazd do posesji. W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy. O szczególną ostrożność prosimy mieszkańców Woli Krzysztoporskiej, bowiem skoncentrowanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej występuje obecnie w centrum tej miejscowości. Przez dłuższy czas ruch na tym odcinku drogi będzie utrudniony, mogą również być wyłączane z ruchu fragmenty ulic. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, dostosować się do wprowadzonych zmian i uzbroić w cierpliwość. Jednocześnie zapewniamy, iż wszelkie zgłoszone do Urzędu Gminy interwencje są na bieżąco przekazywane wykonawcy robót, aby podejmować działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o jeszcze trochę wyrozumiałości. – Niestety budowa nowej kanalizacji, tak bardzo potrzebna w stolicy naszej gminy, niesie za sobą dużo uciążliwości i utrudnień – dodaje wójt gminy Roman Drozdek. – Dlatego ten trudny czas musimy po prostu przetrwać. Inwestycja ta zmierza już ku końcowi i po jej wykonaniu nowa infrastruktura posłuży nam i naszym dzieciom przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Będzie też miała ogromny wpływ na nasze środowisko. I dlatego jeszcze raz prosimy o wytrwałość i daleko idącą wyrozumiałość – dodaje wójt gminy.